หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.นิคมปราสาท
 
“ภายในปี 2568 มุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมปราสาท
พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม มีธรรมาภิบาล
ประสานชุมชนบนพื้นฐานดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
  การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์
  ส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  ส่งแสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะให้ชุมชนได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์
กลยุทธ์
  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
  ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
  การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
  พัฒนาระบบจราจร
  พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองการบริหารและสังคม
  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
  พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร : 044-551-206 โทรสาร : 044-551-206 ต่อ 205
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
จำนวนผู้เข้าชม 1,321,983 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-723-3443
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10