เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
1.) เลือกประเภทคำขอ
  • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • คำขอแจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.) เลือกผู้ขอรับใบอนุญาต
  • ในนามบุคคลธรรมดา แจ้งด้วยตนเอง
  • ในนามบุคคลธรรมดา โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ
  • ในนามนิติบุคคล แจ้งโดยกรรมการผู้จัดการ
  • ในนามนิติบุคคล โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ