เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
1.) เลือกประเภทคำขอ
  • คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  • คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
2.) เลือกผู้ขอรับใบอนุญาต
  • ในนามบุคคลธรรมดา แจ้งด้วยตนเอง
  • ในนามบุคคลธรรมดา โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ
  • ในนามนิติบุคคล แจ้งโดยกรรมการผู้จัดการ
  • ในนามนิติบุคคล โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ