เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
1.) เลือกประเภทคำขอ
  • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
  • คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
2.) เลือกผู้ขอรับใบอนุญาต
  • ในนามบุคคลธรรมดา แจ้งด้วยตนเอง
  • ในนามบุคคลธรรมดา โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ
  • ในนามนิติบุคคล แจ้งโดยกรรมการผู้จัดการ
  • ในนามนิติบุคคล โดยทำแทนตามหนังสือมอบอำนาจ