หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลักเพราะพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพ และฝนไม่ตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพ ทำไร่อ้อย ปลูกยูคา การเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน เลี้ยงไว้ใช้งานและจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมปราสาท นับถือศาสนาพุทธ
 
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
ไฟฟ้าในชุมชน
การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล อยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวันสำคัญที่ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  ทำบุญเทศน์มหาชาติ ทำบุญข้าว
  ประเพณีทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีขอฝน (เรือมตรด)
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  ประเพณีวันสาร์ท (วันโฎนตา)
  ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)
  ประเพณีทอดกฐิน
  ประเพณีลอยกระทง
 
การศึกษาในชุมชน
   
สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนิคมปราสาท มีจำนวน 3 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมปราสาท จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนและบุคลากร ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมปราสาท สังกัดเทศบาลตำบล
นิคมปราสาท
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
  โรงเรียนบ้านละลมระไซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
ในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน
1 แห่ง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านสาธารณสุขในขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การหยอดวัคซีนโปลิโอ การชั่งน้ำหนักเด็ก อายุ 0-5 ปี การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะ ตลอดจนการรณรงค์กิจกรรมด้านสาธารณสุขอื่นๆ อสม.ในเขตเทศบาลมี อสม.จำนวน 45 คน สถานบริการสาธารณสุขที่ประชาชนไปรับบริการส่วนใหญ่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลปรือ ระยะทางห่างจากเทศบาลประมาณ 5 กิโลเมตร และ
โรงพยาบาลปราสาท ระยะทางห่างจากเทศบาล ประมาณ 7 กิโลเมตร และโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์
สาเหตุการเจ็บป่วยและโรคที่ควรระวังป้องกัน คือ อุบัติเหตุ ไข้หวัด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโรซีส ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน สารเคมีสะสมในร่างกาย เป็นต้น
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท มีหน่วยงานเตรียมพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  รถยนต์ดับเพลิงจุน้ำได้ 2,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
  รถบรรทุกน้ำจุน้ำได้ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
  พนักงานดับเพลิง จำนวน 7 คน
  สมาชิก อปพร. จำนวน 50 คน
  รถกู้ภัยขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
  ถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 20 ถัง
  เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
 
การคมนาคม
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท มีเส้นทางการคมนาคม สามารถติดต่อกับอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และติดต่อกับอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ตอนนางรอง-ปราสาท) สายโชคชัย-เดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง และสามารถติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวกทางรถยนต์ ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
  ถนนในเขตเทศบาลมีความยาว ประมาณ 22.2 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 1.332 ตารางกิโลเมตร
  ถนนในเขตเทศบาลตำบลนิคมปราสาท มี 48 สาย คือ
    ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
    ถนน คสล. จำนวน 43 สาย
    ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
ในเขตเทศบาลยังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีขนส่ง อำเภอปราสาท ระยะทางห่างจากเทศบาลประมาณ 7 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำ
           
แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝนและแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี้
  หนอง,บึง จำนวน 2 แห่ง
    หนองละลม
    หนองทะลอก
  สระน้ำสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง
    สระบ๊ะสนา
    สระหลังเทศบาล
    สระบัวนิคมฯ
    สระหลังวัดนิคมฯ
    สระหลังธนาคารข้าว
    สระหน้าวัดละลมฯ
    สระหนองปริง
    สระหนองสวาย
    สระหนองกก
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 4 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 3 แห่ง
  ปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 35 แห่ง
 
ประปาในชุมชน
   
เทศบาลตำบลนิคมปราสาทมีกิจการประปา จำนวน 4 แห่ง
  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนย่อยร่มเย็น จำนวน 112 ครัวเรือน น้ำประปาผลิตได้วันละ 10 ลบ.ม./ชม. น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 240 ลบ.ม./วัน
  ประปาขนาดใหญ่ดำเนินการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 120-300 ครัวเรือน น้ำประปาผลิตได้วันละ 10 ลบ.ม./ชม. น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 240 ลบ.ม./วัน
  ประปาแบบผิวดินหอถังสูง ชุมชนย่อยบ๊ะสนา ดำเนินการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 77 ครัวเรือน น้ำประปาผลิตได้วันละ 5 ลบ.ม./ชม. น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 240 ลบ.ม./วัน
  ประปาแบบผิวดินหอถังสูง ชุมชนย่อยสายยุทธศาสตร์ ดำเนินการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 53 ครัวเรือน น้ำประปาผลิตได้วันละ 5 ลบ.ม./ชม. น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 240 ลบ.ม./วัน
 
การสื่อสารในชุมชน
   
  โทรศัพท์
ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์อยู่ในเขตรับผิดชอบของ บริษัท ทศท.คอปอเรชั่น จำกัด สาขาปราสาท การบริการทางด้านโทรศัพท์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนส่วนมากจะนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว
  ไปรษณีย์
ในเขตเทศบาลตำบลนิคมปราสาท ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ แต่มีบริษัทขนส่งของเอกชนสำหรับให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาล มีระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 11 จุด สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 60 แห่ง
  ปั้มแก๊ส NGV จำนวน 1 แห่ง
  สหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 1 แห่ง
  มินิมาร์ท/ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 1 แห่ง
  บริษัท จำนวน 1 แห่ง
  โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  ห้องเช่า จำนวน 8 แห่ง
  สถานตรวจสภาพรถ จำนวน 1 แห่ง
  ร้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 แห่ง
  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ จำนวน 4 แห่ง
  โรงสีขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
  ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง
  รับซื้อของเก่า จำนวน 1 แห่ง
  โรงผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร : 044-551-206 โทรสาร : 044-551-206 ต่อ 205
สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 044-551207
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
จำนวนผู้เข้าชม 1,846,298 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-723-3443
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10