สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 แผนบริหารความต่อเนื่อง
 รายงานการเงิน
 แผนยุทธศาสตร์
 วิสัยทัศน์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา
 แผนพัฒนาสามปี
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ตำบลฯ .
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์ดำรงธรรม
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ฟรี! ตลอด 24 ชั้วโมงทั่วประเทศ
 
 
ส่วนราชการ
 
นางกรพัชรา สายเชื้อ
ปลัดเทศบาล
 
นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง
รองปลัดเทศบาล
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางบุณยวีร์ สารจูม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
น.ส.จารุวรรณ ธีระวงศ์ไพศาล
บุคลากร
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นักวิชาการเกษตร
     
นางทิพย์เนตร สมรูป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายธีระพงษ์ สวัสดิภาพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบ็ญจมาภรณ์ มารอบ
เจ้าพนักงานทะเบียน
     
น.ส.ธัญญรัตน์ ฉัตรทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายนคร สวัสดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายวิชาติ ดลเสมอ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
     
นายบุญธรรม พริ้งเพราะ
พนักงานขับยนต์
นายทรงศักดิ์ จันดี
พนักงานดับเพลิง
นายนพสิทธิ์ สงวนดี
พนักงานดับเพลิง
     
นายประยูร พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนศรี สำราญดี
พนักงานดับเพลิง
นายสุทน สมานพร้อม
พนักงานดับเพลิง
     
นายสุราช กระจายกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนา แฮะประโคน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอวย เชี่ยวชญยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางพจน์ แฉะประโคน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.มุจลินท์ จารุณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.นิตยา พุ่มพวง
พนักงานจ้างทั่วไป
     
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด