กระดานสนทนาทั้งหมด
 
ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 แผนบริหารความต่อเนื่อง
 รายงานการเงิน
 
 แผนยุทธศาสตร์
 วิสัยทัศน์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ประกาศเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
รายงานกิจการสภา
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
ศูนย์อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รางวัลแห่งความภูมิใจ
เบี้ยผู้สูงอายุ
สถานที่สำคัญ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
             
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน   โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง  
             
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน   โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง  
             
  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร   คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวสุรินทร์   กิจกรรมสมโพชเทียน ประจำปี 2557  
             
  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร   คอนเสิร์ตปรองดอง คืนความสุขให้ชาวสุรินทร์   กิจกรรมสมโพชเทียน ประจำปี 2557  
 
2 
1 
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   23.23.9.5  
 
 
[ 24-12-2557] การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล... 
[ 18-11-2557] ศูนย์ดำรงธรร... 
[ 21-10-2557] รายงานการเงินปีงบประมาณ 2557... 
[ 24-12-2556] ประกาศเทศบาลตำบลนิคมปราสาท เรื่องกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภภาษีประจำปี พ.ศ... 
[ 24-12-2556] ประกาศเทศบาลตำบลนิคมปราสาท เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแ... 
[ 26-11-2556] แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนิคมปราสาท... 
[ 15-10-2556] ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57... 
[ 15-10-2556] แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)... 
[ 15-10-2556] ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557... 
[ 10-01-2556] ทดสอบประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก... 
 
[ 05-01-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ชุมชนย่อยโคกเพชร-ชุมชนย่อยละ... 
[ 05-01-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเครื่องเล่นสนาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ... 
[ 05-01-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ชุมชนย่อยโคกเพชร-ชุมชนย่อยละ... 
[ 05-01-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องครัวพร้อมห้องน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ... 
[ 05-01-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์... 
[ 26-12-2557] ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ชุด... 
 
  [ 29-01-2558 ]แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
  [ 29-01-2558 ]โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา
  [ 29-01-2558 ]เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 29-01-2558 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-01-2558 ]โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10
 
 [ 29-01-2558 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท.
 [ 29-01-2558 ]มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ[[เอกสารแนบ]
 [ 28-01-2558 ]สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕[[เอกสารแนบ] ]
 [ 28-01-2558 ]มติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2558 ลว. 22 ม.ค. 2558
 [ 28-01-2558 ]แก้ไขมติ ก.อบต.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร 0-4455-1246 , โทรสาร 0-4455-1246 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลนิคมปราสาท Nikomprasat.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615